User Tools

Site Tools


paralela

Paralela

This page contains the documentation for the Paralela corpus search engine. The tool has been designed to search an open-ended, opportunistic parallel corpus of Polish-English and English-Polish translations.

The publicly available Paralela index currently contains over 262 000 000 words in 10 877 301 parallel segments from Polish-English and English-Polish text translations. More than 8 million words in the corpus were manually aligned and annotated for equivalence type.

Paralela is to be quoted by referencing the following paper:

Pęzik, Piotr. "Exploring Phraseological Equivalence with Paralela." In Polish-Language Parallel Corpora, edited by Ewa Gruszczyńska and Agnieszka Leńko-Szymańska, 67–81. Warsaw: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2016.

Here is a BibTeX record:

@incollection{pezik_exploring_2016,
	address = {Warsaw},
	title = {Exploring phraseological equivalence with {Paralela}},
	isbn = {978-83-935320-4-9},
	url = {http://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl/files/2016/03/04_Pęzik.pdf},
	booktitle = {Polish-language {Parallel} {Corpora}},
	publisher = {Instytut Lingwistyki Stosowanej UW},
	author = {Pęzik, Piotr},
	editor = {Gruszczyńska, Ewa and Leńko-Szymańska, Agnieszka},
	year = {2016},
	pages = {67--81}
}

SlopeQ syntax

Paralela uses the SlopeQ 2 query syntax. The examples below are customized to show how the SlopeQ syntax can be used for searching the parallel corpus. For practical reasons the number of examples illustrating each query in this presentation is very limited. However, a link to a page with all the results is given for each query.

Surface query

This is the simplest type of queries. You input words in plain written form in the query box. The results are a list of segments with the form in the language selected as the source language and the corresponding target segments. Compare the query and a selection of results:

obiegła

# Polish English
1 Wiadomość o sensacyjnym odkryciu obiegła świat , przyczyniając się walnie do badań podobnych miejsc , wśród nich Cissubry i Grimes Graves w Anglii , licznych stanowisk górnictwa krzemienia we Francji oraz odkrycia kopalni Rijckholt – St . Geertruid w holenderskiej Limburgii . The news of that sensational discovery quickly spread around the world , greatly contributing to the discovery of other similar sites , including Cissubry and Grimes Graves in England , numerous flint mining sites in France , and the Rijckholt – St . Geertruid mine in the Dutch Limburg .
2 Wiadomość ta obiegła wszystkie pałace królewskie i przed upływem godziny doleciała do Memfisu . Information of this resolve went through all the palaces , and before an hour it had reached Memphis .
3 Najszczególniejsze jednak było to , że pogłoska bardzo prędko obiegła całe państwo , co było dowodem , że rozchodziła się za pośrednictwem świątyń . But most peculiar was this , that the report went around the whole kingdom very speedily ; a proof that it circulated by means of the temples .
4 Wieczorem obiegła po mieście , a gdy Brühl ukazał się skromnie między paziami na operze , Sułkowski , który towarzyszył królewiczowi , przyszedł go pozdrowić i powinszować . The news spread in the town and when in the evening Brühl appeared in the theatre among the pages , Sulkowski , who attended the Prince , came to congratulate him .
5 Wieść o śmierci faraona jak błyskawica obiegła pałac . Intelligence of the pharaoh 's death flew through the palace like lightning .

An analogous query can be performed for English as the source language and Polish as the target language. Compare the query and a selection of results:

popular

# English Polish
1 No measure will be effective unless the popular movement in each country is strengthened and targets are set for substantial change , right up to the level where power is exercised . Żaden środek nie będzie skuteczny , jeśli powszechny ruch w tej sprawie w każdym kraju nie zostanie wzmocniony i nie zostaną wytyczone wprowadzające znaczne zmiany cele , także na szczeblu władzy wykonawczej .
2 However , let us not delude ourselves about our own adherence to democratic standards here in the EU : not as long as someone who voices unpopular truths is written off as a right-wing radical ; not as long as a Treaty which was rejected in referenda in two Member States is pushed through the parliaments in a cosmetically enhanced form ; not as long as the population is allowed to vote repeatedly until the desired outcome is achieved ; and certainly not while there are plans to allow Turkey 's accession to the European Union against the popular will . Nie wmawiajmy sobie jednak , że my tutaj , w Europie , sami ściśle przestrzegamy demokratycznych norm : taki stan rzeczy trwa , dopóki osoba głosząca niepopularne , lecz prawdziwe fakty będzie piętnowana jako prawicowy radykał , dopóki odrzucony w referendach w dwóch państwach członkowskich Traktat będzie przepychany przez parlamenty w kosmetycznie poprawionym kształcie , dopóki pozwala się ludności wielokrotnie głosować aż do osiągnięcia pożądanego wyniku oraz na pewno dopóki będą istnieć plany zezwolenia Turcji na wejście do Unii Europejskiej wbrew woli ogółu .
3 The workers ' and popular movement is thus lumped together with capitalists , whom the report has the nerve to describe as representatives of civil society . Ruch robotniczy i ludowy jest w ten sposób wrzucony do jednego worka z kapitalistami , których sprawozdanie ma czelność nazywać przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego .
4 The sporting and physical exercise needs of young people can be met only by creating infrastructures and developing mass popular sport . Potrzeby młodzieży związane ze sportem i kulturą fizyczną można zaspokoić wyłącznie poprzez stworzenie infrastruktury i rozwój sportu masowego .
5 This is the second lesson , after the one learned from the popular uprising . Jest to drugi wniosek , po tym , który wyciągnęli śmy z ludowego powstania .

Queries of this kind can include a sequence of terms (positions in the query). A series of words is put in the query box and the results will show occurrences of the whole sequence, e.g.:

popular with

# English Polish
1 Yet Chávez gets away with this behaviour largely because he remains a hysterical critic of the United States and , as such , is popular with many on the Left in Europe and in this House . Jak dotąd Chávez w dużym stopniu unika oskarżeń dotyczących takiego postępowania z uwagi na jego histerycznie krytyczną postawę wobec USA i dlatego cieszy się popularnością wśród lewicy w Europie i w tej Izbie .
2 ' We hope that the fact that it costs less to run , is quieter and less polluting than fossil fuel based cars , will make it popular with environmentalists , as well as the general public , ' he added . - Mamy nadzieję , że fakt , iż jego eksploatacja jest tańsza , cichsza i powoduje mniej zanieczyszczeń niż samochody napędzane paliwami kopalnymi , sprawi , że zyska on popularność wśród ekologów , a także ogółu społeczeństwa - dodał Richard Tilgone .
3 A consortium of 12 partners from 8 countries , including academic institutions , small and medium-sized enterprises ( SMEs ) , retailers and not-for-profit organisations will investigate which methods of food labelling are the most popular with consumers , which have the most effect and how consumers relate to different types of food labelling . Konsorcjum 12 partnerów z 8 krajów , w tym instytucje akademickie , małe i średnie przedsiębiorstwa ( MŚP ) , detaliści i organizacje non - profit będą badać , które etykiety cieszą się największą popularnością wśród konsumentów , które mają największe oddziaływanie oraz w jaki sposób konsumenci odnoszą się do różnych rodzajów etykiet .
4 As well as carrying out academic research , consortium partners will carry out 'real world ' on-site investigations in supermarkets to find out why certain types of labelling are more popular with shoppers or easier to understand . Obok prowadzenia badań naukowych , partnerzy konsorcjum przeprowadzą badania w terenie , w supermarketach , aby dowiedzieć się , dlaczego niektóre typy etykiet cieszą się większą popularnością wśród kupujących lub są łatwiejsze do zrozumienia .
5 The buses have proved popular with passengers and drivers alike . Autobusy okazały się popularne nie tylko wśród pasażerów , ale także wśród kierowców .

The operator “|” can be used to search the corpus for variants of one of the forms in the query.

popular with|among

# English Polish
1 I have always been convinced that if a public service broadcaster becomes extremely popular among the people and profitable for the state , it need not be a public broadcaster at all . Zawsze uważał em , że jeżeli nadawca publiczny staje się wyjątkowo popularny wśród ludzi i przynosi zyski państwu , to nie musi być wcale nadawcą publicznym .
2 Although the material was initially manufactured for structural and construction purposes such as buildings , bridges and tunnels , its light weight , flexibility , smooth surface and ease of use have also made it popular among designers of contemporary furniture and bathrooms . Chociaż materiał ten początkowo wytwarzano dla celów konstrukcyjnych i budowlanych , np . w budynkach , mostach i tunelach , jego atuty w postaci małej wagi , elastyczności , gładkiej powierzchni i łatwości użytkowania uczyniły go również popularnym wśród projektantów nowoczesnych mebli i łazienek .
3 The use of these solutions is particularly popular among companies in the services sector . Wykorzystanie tych rozwiązań jest szczególnie popularne wśród przedsiębiorstw z sektora usługowego .
4 The results revealed that , contrary to expectations , the overwhelming majority of teenagers supported the idea that parents should intervene to prevent their children from smoking , although the idea was more popular among non-smokers than smokers . Wyniki pokazały , że w przeciwieństwie do oczekiwań przytłaczająca większość nastolatków odpowiedziała , że rodzice powinni interweniować , aby zapobiegać paleniu tytoniu przez dzieci , choć pogląd ten był bardziej popularny wśród niepalących .
5 'Spirits and liquor combined with coke or other sodas are popular among the young , ' added Dr Villalbí . - Wśród ludzi młodych popularnością cieszą się alkohole wysokoprocentowe w połączeniu z colą lub innymi napojami gazowanymi - dodał dr Villalbí .
6 For example , visitors to Rio de Janeiro once contented themselves with snapping away at classic tourist hotspots like the Christ the Redeemer Statue and the Sugar Loaf , but now the favelas have become just as popular among those taking a trip to Brazil 's second largest city . Na przykład turyści w Rio de Janeiro zadawalali się kiedyś pstrykaniem zdjęć przy klasycznych atrakcjach turystycznych , takich jak pomnik Chrystusa Odkupiciela czy Głowa Cukru , ale teraz fawele stały się równie popularne wśród osób wybierających się na wycieczkę do drugiego pod względem wielkości miasta Brazylii .
7 The colour industry has not yet been specifically hit by EU legislation , but the coloured wastewater generated by the industry means that it is not popular among environmental groups or citizens . Prawo unijne nie uderzyło jeszcze specjalnie w przemysł farbiarski , ale zafarbowane ścieki , które wytwarza przemysł powodują , że jest on niepopularny wśród organizacji ekologicznych i mieszkańców miast .
8 Yet Chávez gets away with this behaviour largely because he remains a hysterical critic of the United States and , as such , is popular with many on the Left in Europe and in this House . Jak dotąd Chávez w dużym stopniu unika oskarżeń dotyczących takiego postępowania z uwagi na jego histerycznie krytyczną postawę wobec USA i dlatego cieszy się popularnością wśród lewicy w Europie i w tej Izbie .
9 ' We hope that the fact that it costs less to run , is quieter and less polluting than fossil fuel based cars , will make it popular with environmentalists , as well as the general public , ' he added . - Mamy nadzieję , że fakt , iż jego eksploatacja jest tańsza , cichsza i powoduje mniej zanieczyszczeń niż samochody napędzane paliwami kopalnymi , sprawi , że zyska on popularność wśród ekologów , a także ogółu społeczeństwa - dodał Richard Tilgone .
10 A consortium of 12 partners from 8 countries , including academic institutions , small and medium-sized enterprises ( SMEs ) , retailers and not-for-profit organisations will investigate which methods of food labelling are the most popular with consumers , which have the most effect and how consumers relate to different types of food labelling . Konsorcjum 12 partnerów z 8 krajów , w tym instytucje akademickie , małe i średnie przedsiębiorstwa ( MŚP ) , detaliści i organizacje non - profit będą badać , które etykiety cieszą się największą popularnością wśród konsumentów , które mają największe oddziaływanie oraz w jaki sposób konsumenci odnoszą się do różnych rodzajów etykiet .

It is possible to combine more than two variants in a query, e.g.:

popular with|among|in

This type of queries is useful with set phrases and some collocations.

Base form query

These queries make use of the lexical annotation of the data in the Paralela corpus. The results are the occurrences of different forms of the given word. The query is written in triangular brackets as an equation “lemma=”. After the equation mark you put the base form of the word.

The base form of the word is: the infinitive for verbs, nominative singular for nouns (except for pluralia tantum), nominative singular masculine for adjectives.

<lemma=strike>

strike**

# English Polish
1 Indeed , they have carried out a general strike against the government , against its immigration policy , in order that the centre for immediate expulsion from that place - the centre for identification and expulsion - should not be opened . Faktycznie , zorganizowali oni strajk generalny przeciwko rządowi , przeciwko jego polityce imigracyjnej , aby nie doszło do otwarcia ośrodka natychmiastowego wydalania z tego miejsca - centrum identyfikacji i wydalania .
2 Three men , three Greek employees , finally obtained payment of their wages , but only after three weeks of hunger strike . Trzy osoby , trzech pracowników greckich , otrzymało w końcu swoje wynagrodzenia , ale dopiero po trzech tygodniach strajku głodowego .
3 The European Parliament welcomes the decision by the EU Council to set up and send a euro-unifying naval force , which is basically a strike force for the European monopoly business groups seeking greater penetration and redistribution of the markets for their own benefit . Parlament Europejski radośnie popiera decyzję Rady UE o wysłaniu zjednoczonych europejskich sił marynarki wojennej , które tak naprawdę stanowią siły uderzeniowe europejskich monopolistycznych grup interesów zmierzających do zwiększenia penetracji i redystrybucji rynków dla własnych korzyści .
4 I was speaking yesterday to one of the prize winners , Mr Salih Osman , who told me that air strikes on civilians still continue in Darfur and there is little protection of innocent people . Rozmawiał em wczoraj z jednym z nagrodzonych , panem Salihem Osmanem , który powiedział mi , że w Darfurze wciąż jeszcze dochodzi do ataków lotniczych na ludność cywilną , a niewinni ludzie nie mogą liczyć na ochronę .
5 The directive therefore allows for significant progress to be made in improving health services , by striking the right balance between the needs of the Member States , which are responsible for providing healthcare services , and those of the citizens , who are the principal beneficiaries of such services . Z tego względu dyrektywa pozwala dokonać znacznego postępu w zakresie poprawy usług zdrowotnych poprzez odpowiednie wyważenie potrzeb państw członkowskich , odpowiedzialnych za świadczenie usług opieki zdrowotnej , i potrzeb obywateli , którzy są najważniejszymi beneficjentami tych usług .
6 I think Commissioner Piebalgs struck the right note when he said that we need concrete action at a regional , continental level . Myślę , że komisarz Piebalgs uderzył we właściwą strunę mówiąc , że potrzebujemy konkretnych działań na regionalnym , kontynentalnym szczeblu .

The above table lists a selection of occurrences to show some of the different forms to be found in the corpus.

This kind of query is obviously very useful in languages like Polish where nouns and verbs have numerous grammatical forms. It is a simple way to research the use of the word in all its forms.

Note: some grammatically possible forms of a searched word may not appear in the data. Note: the results illustrate different meanings of the queried word – compare the first and second example of “strike” above with the others.

Queries of this kind can combine a base form with other terms. A series of words is put in the query box and the results will show occurrences of the whole sequence, e.g.:

strike** a balance

# English Polish
1 ( NL ) Mr President , Secretary , I should like to start by expressing my sincere congratulations to our rapporteur , Mrs Gutiérrez-Cortines , and by thanking her for her enormous efforts to strike a balance between supporters and opponents of this Directive , in what is after all a very difficult dossier . Chciałabym rozpocząć swoje wystąpienie złożeniem serdecznych gratulacji naszej sprawozdawczyni , pani Gutiérrez - Cortines , a także wyrazów wdzięczności za ogromny wysiłek , jaki włożyła w osiągnięcie równowagi między zwolennikami i przeciwnikami przedmiotowej dyrektywy , bo jest to przecież bardzo trudne zadanie .
2 I think that the rapporteur has managed to strike a balance between personal rights and public interest . Uważam , że sprawozdawczyni udało się osiągnąć równowagę między prawami jednostki a interesem społecznym .
3 The current situation is , in a way , quite unnatural and the Commission should strike a balance where European producers are not discriminated against , while achieving a situation where European consumers can indeed choose whether to consume GMOs or GMO-free crops . Obecna sytuacja jest w pewnym sensie dość nienaturalna , a zadaniem Komisji jest zapewnienie odpowiedniej równowagi , tak , aby producenci europejscy nie byli dyskryminowani , a konsumenci mieli rzeczywiste prawo wyboru między produktami zmodyfikowanymi i niezmodyfikowanymi .
4 Despite this , today 's vote broadly strikes a balance between responding to the extra demands created by the Lisbon Treaty , whilst limiting the growth in the EU budgets , in response to current budgetary difficulties . Niemniej jednak dzisiejsze głosowanie zasadniczo zapewnia równowagę między reakcją na dodatkowe żądania wynikające z traktatu lizbońskiego przy jednoczesnym ograniczaniu wzrostu budżetów UE , będącym odpowiedzią na obecne trudności budżetowe .
5 That requires a change in the positions that have been taken to date , in which the European Commission did not have the least concern for striking a balance between the need to defend a prosperous industry , specifically manufacturing industries , and international trade . Wymaga to zmiany stanowisk przyjmowanych dotychczas , w przypadku których Komisja Europejska nie wykazała żadnego zainteresowania osiągnięciem równowagi pomiędzy koniecznością ochrony dynamicznie rozwijającego się przemysłu , zwłaszcza sektorów przemysłu wytwórczego , a interesami handlu międzynarodowego .
6 We have struck a balance regarding the free and fundamental choice of Members to choose their own assistants - this is stated throughout the framework - a balance that gives rise to transparency , that provides rules and that therefore changes this situation about which there was uncertainty . Osiągnęli śmy wyważone rozwiązanie uwzględniające podstawowe prawo posłów do swobodnego wyboru swoich asystentów - zostało ono uwypuklone w całych ramach - i zapewniające przejrzystość , a także określające , a dzięki temu zapewniające zmianę sytuacji , która wzbudzała niepewność .

The above table lists a selection of occurrences to show some of the different forms to be found in the corpus.

Queries of this kind can be refined to exclude a form from the query, as is the case with “striking” here:

strike**|!striking a balance

Queries can also be extended to include occurrences of the different verbal variants of “strike a balance” with up to 3 unspecified words between the query terms:

(strike** a balance)=3

# English Polish
1 I think that the rapporteur has managed to strike a balance between personal rights and public interest . Uważam , że sprawozdawczyni udało się osiągnąć równowagę między prawami jednostki a interesem społecznym .
2 Despite this , today 's vote broadly strikes a balance between responding to the extra demands created by the Lisbon Treaty , whilst limiting the growth in the EU budgets , in response to current budgetary difficulties . Niemniej jednak dzisiejsze głosowanie zasadniczo zapewnia równowagę między reakcją na dodatkowe żądania wynikające z traktatu lizbońskiego przy jednoczesnym ograniczaniu wzrostu budżetów UE , będącym odpowiedzią na obecne trudności budżetowe .
3 This draft directive , on the other hand , strikes a correct balance between the biological role of the woman and the rights owed to those who perform that role to the full . Z drugiej strony w przedmiotowym projekcie dyrektywy udało się znaleźć odpowiednią równowagę między biologiczną rolą kobiety a prawami należnymi osobom pełniącym tę rolę w pełnym wymiarze .
4 It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers . Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów .
5 Finally , with a view to striking a better work-life balance , I feel it is also important to have supported the call to Member States to strengthen childhood services with care facilities for children up to the age of compulsory schooling . Wreszcie , odnosząc się do lepszego zrównoważenia życia zawodowego i prywatnego , moim zdaniem należało również poprzeć skierowany do państw członkowskich apel o wzmocnienie usług dotyczących okresu dzieciństwa za pomocą instytucji opiekuńczych do chwili osiągnięcia wieku szkolnego .

The above table lists a selection of occurrences to show some of the extended variants. Note that while the first two occurrences were retrived in the simpler query as well, the rest required an extended query to be found.

A further refinement of such queries is to search for the query terms in unspecified order:

(strike** a balance)~3

# English Polish
1 I consider it equally essential that a balance be struck between the rights we are interested in protecting and the rights that are essential in society . Za równie istotne uważam zachowanie równowagi między prawami , których ochrona leży w naszym interesie , a prawami , które mają zasadnicze znaczenie społeczne .
2 The protection of copyright is imperative , but a balance has to be struck to ensure that freedom of expression and innovation are not inhibited . Ochrona praw autorskich jest niezbędna , lecz należy zachować równowagę , aby nie zablokować wolności wypowiedzi i innowacji .
3 Now the challenges are more urgent and some conclusions are clear : firstly , convergence between the major economic policy guidelines and the Lisbon Strategy will have to be total ; secondly , a balance must be struck between the stability of policy guidelines and the capacity to respond to rapid changes in circumstances , particularly in terms of climate , power , financial market development , external trade policy or the role of exchange rates ; thirdly , the goals of social and spatial convergence are now one of the Strategy 's greatest failures . Obecnie wyzwania są bardziej pilne i pewne wnioski są jasne : po pierwsze , konwergencja pomiędzy najważniejszymi wytycznymi polityki gospodarczej i strategią lizbońską będzie musiała być całkowita ; po drugie , musi zostać osiągnięta równowaga pomiędzy stabilnością wytycznych politycznych a zdolnością reakcji na szybko zachodzące zmiany okoliczności , w szczególności w zakresie klimatu , siły , rozwoju rynków finansowych , polityki handlu zagranicznego lub roli kursów wymiany walut ; po trzecie , cele społecznej i przestrzennej konwergencji są obecnie jedną z największych porażek strategii lizbońskiej .
4 But there is a balance to be struck between being overly pessimistic and being realistic . Należy jednak zachować proporcje między nadmiernym pesymizmem a realistycznym podejściem .
5 We must keep an eye on this area to ensure that a proper balance is struck , and this report takes us in that direction . Musimy przyglądać się tej dziedzinie w celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej równowagi , a sprawozdanie to prowadzi nas w tym kierunku .

The next query is used to search the corpus for co-occurrences of different forms of the lemmas “strike” and “balance” or “deal”:

(strike** balance**|deal**)=4

The results include the following occurrences:

# English Polish
1 Therefore the supreme goal was to strike a balance between the different interests at stake and establish principles upon which industry agreements and standards can be based . Nadrzędnym celem stało się więc wprowadzenie stanu równowagi między różnymi interesami oraz ustanowienie zasad , które mogłyby służyć jako podstawa norm i umów branżowych .
2 US President George Bush has told a summit of university presidents that he understands their frustration concerning tough visa controls on foreign students due to national security concerns , and has promised to strike a better balance . Prezydent USA George Bush oświadczył uczestnikom szczytu rektorów wyższych uczelni , że rozumie ich niepokój spowodowany surowymi przepisami wizowymi dla zagranicznych studentów , związanymi z bezpieczeństwem narodowym , i obiecał wypracowanie większej równowagi w tej kwestii .
3 The attempt to strike a deal with Tymoshenko will not be received negatively by his electorate ; nor will it undermine his image as a responsible politician . Dokument ten świadczy też o skłonności obu głównych sił politycznych Ukrainy do – łagodnie rzecz określając – „ sterowanej demokracji ” .
4 Additionally , China agreed to strike initial economic deals which may increase the Russian presence on the Chinese market ( for example , Russian companies will build two blocks of the nuclear power plant in Tianwan ) . Dodatkowo Chiny zgodziły się na zawarcie wstępnych porozumień gospodarczych , które mogą zaowocować zwiększeniem rosyjskiej obecności na rynku chińskim ( m.in . rosyjskie firmy zbudują dwa bloki elektrowni atomowej w Tianwan ) .
5 This case illustrates the method and reasoning in difficult cases , where the court’s task is to apply legal provisions and to strike the right balance between them . Sprawa ta ukazuje metodę i rozumowanie stosowane w trudnych sprawach przez sąd , którego zadaniem jest stosowanie zasad prawa i osiąganie właściwej między nimi równowagi .

With a form such as “strike” which can be used as a verb or a noun, a query can be designed to find occurrences limited to where it functions as a noun, e.g.

<lemma=strike tag=n.*>

# English Polish
1 Indeed , they have carried out a general strike against the government , against its immigration policy , in order that the centre for immediate expulsion from that place - the centre for identification and expulsion - should not be opened . Faktycznie , zorganizowali oni strajk generalny przeciwko rządowi , przeciwko jego polityce imigracyjnej , aby nie doszło do otwarcia ośrodka natychmiastowego wydalania z tego miejsca - centrum identyfikacji i wydalania .
2 Three men , three Greek employees , finally obtained payment of their wages , but only after three weeks of hunger strike . Trzy osoby , trzech pracowników greckich , otrzymało w końcu swoje wynagrodzenia , ale dopiero po trzech tygodniach strajku głodowego .
3 The European Parliament welcomes the decision by the EU Council to set up and send a euro-unifying naval force , which is basically a strike force for the European monopoly business groups seeking greater penetration and redistribution of the markets for their own benefit . Parlament Europejski radośnie popiera decyzję Rady UE o wysłaniu zjednoczonych europejskich sił marynarki wojennej , które tak naprawdę stanowią siły uderzeniowe europejskich monopolistycznych grup interesów zmierzających do zwiększenia penetracji i redystrybucji rynków dla własnych korzyści .

This query can be used to find different variants of multiword expressions such as “the word has it that” where the form “rumour” can be searched for alternately with “word”, e.g.

word**|story** has it that

# English Polish
1 Rumour has it that the Dutch citizen , Zahra Bahrami , was also tortured and I have asked for this to be looked into . Plotki głoszą , że obywatelka holenderska , Zahra Bahrami , była również torturowana - i prosił em , aby to zbadano .
2 Recently even Prime Minister Putin has referred to internet reports , even though he had earlier distanced himself from the net ( rumour has it that the Prime Minister is not a computer user ) . W ostatnich miesiącach nawet premier Putin nawiązywał do publikacji internetowych , choć wcześniej dystansował się od Internetu ( nieoficjalnie mówiono , że premier nie korzysta z komputera ) .
3 But rumour has it that Paul 's mother showed up and that she wants him back . Ponoć pojawiła się matka Pauliusa i bardzo chce go odzyskać .
4 word has it that my cookies are sour . Mówią , że moje ciasteczka są kwaśne .
5 Word has it that I dared not return . Mówiono , że nie ośmielę się wrócić .

Queries can also be designed to find instances of different forms of a lemma, such as “chance”, co-occuring with immediately preceding adjectives:

<tag=j.*> chance**

# English Polish
1 Lifelong learning from the cradle to the grave , as well as so-called 'second chance ' programmes for adults with limited abilities , are not only important for stimulating the economy and the labour market , but also for social inclusion and active citizenship . Uczenie się przez całe życie , od kołyski do grobowej deski , jak również tak zwane programy “ drugiej szansy ” dla dorosłych o ograniczonych możliwościach samodzielnej egzystencji , są nie tylko ważne z punktu widzenia stymulowania gospodarki i rynku pracy , ale też w kategoriach włączenia społecznego i aktywności obywatelskiej .
2 We believe that further engagement with Zimbabwe in the framework of the Kimberley Process offers the best chance , not only to ensure technical compliance in the Marangwe mining area with the Kimberley Process , but also to enhance governance in this critical sector of the economy and ultimately to improve the human rights situation in Marangwe . Uważamy , że dalsze zaangażowanie w sprawy Zimbabwe w ramach procesu Kimberley daje największe szanse nie tylko na zapewnienie przestrzegania norm technicznych procesu Kimberley w obszarze wydobycia diamentów w Marangwe , ale również na lepsze zarządzanie tym zasadniczym sektorem gospodarki , a ostatecznie również na poprawę sytuacji , jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Marangwe .
3 Joint production , joint purchasing , public procurement -especially in terms of the most technologically advanced , and therefore more expensive , equipment - will give the European Security and Defence Policy a better chance of success . Wspólna produkcja , wspólne zakupy , zamówienia publiczne - zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej rozwiniętego technologicznie , a tym samym kosztownego wyposażenia - stwarzają większe szanse powodzenia EPBiO .
4 China needs to strike the right balance so as to allow the effective instruction and preservation of the Tibetan language , as a living language for maintaining education in the Tibetan language and as the mother tongue in Tibetan areas while , at the same time , teaching Chinese in parallel to give Tibetan students decent chances of future employment . Chiny muszą znaleźć właściwą równowagę , aby umożliwić skuteczne nauczanie i zachowanie języka tybetańskiego , zarówno jako żywego języka w celu utrzymania kształcenia w języku tybetańskim , jak i jako języka ojczystego w regionie Tybetu , a jednocześnie równolegle nauczać chińskiego , aby dać tybetańskim studentom uczciwe szanse przyszłego zatrudnienia .
5 If one EU Member State can successfully treat a patient for cancer , citizens from all corners of the EU should have an equal chance to make use of this opportunity . Jeżeli jedno państwo członkowskie dysponuje możliwościami skutecznego wyleczenia pacjenta chorego na raka , obywatele z innych zakątków UE powinni mieć równorzędne możliwości skorzystania z takiej szansy .

The following query can be specified to find sequences of a verb, followed by an adjective and followed by any form of the lemma “discovery” with up to two word tokens in between:

(<tag=v.*> <tag=j.*> discovery**)=2

# English Polish
1 Welcoming the continued government support , Galapagos CEO Onno van de Stolpe said : 'these grants enable us to accelerate our internal discovery activities in bone and joint diseases and also to apply our technologies in other areas of unmet medical need . ' Dyrektor naczelny firmy Galapagos Onno van de Stolpe wyraził zadowolenie ze wsparcia udzielonego przez rząd; jak powiedział , ” dotacje te umożliwią nam zwiększenie tempa badań nad chorobami kości i stawów , a także pozwolą na zastosowanie naszych technologii w innych obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych “ .
2 When asked what he considered to be the most important discoveries that the new experiments could lead to , Professor Hawking pointed to superpartners - particles which are thought to make up the mysterious dark matter of the universe , the Higgs boson - the last undiscovered particle predicted to exist by the standard model of particle physics , and black holes as likely candidates . Na pytanie , jakie odkrycia spośród tych , do których mogą doprowadzić nowe doświadczenia , uważa za najważniejsze , profesor Hawking wskazał na superpartnerów - cząstki , o których sądzi się , że wchodzą w skład tajemniczej czarnej materii wszechświata , na bozon Higgsa - ostatnią nieodkrytą dotąd cząstkę przewidzianą w standardowym modelu fizyki cząstek elementarnych oraz na czarne dziury .
3 According to Dr Boslough , future space missions aiming to explore or mine the asteroids in 'Earth-crossing orbits ' would benefit from this latest discovery . Według dr Boslougha , przyszłe misje kosmiczne mające na celu eksplorację lub prowadzenie prac wydobywczych na asteroidach krążących po ” orbitach przecinających orbitę Ziemi “ skorzystają na tym ostatnim odkryciu .
4 They came to a surprising discovery . Dokonali zaskakującego odkrycia .
5 And added that 'when considered with the recent discovery of possible leptoceratopsid teeth from Sweden' , the species 'may have reached Europe on at least two independent occasions ' . Gdy weźmiemy pod uwagę , że ” zważywszy na niedawne odkrycie prawdopodobnych zębów leptoceratopsa w Szwecji “ gatunki te ” mogły dotrzeć do Europy w dwóch niezależnych rzutach “ .

Bilingual query

The SlopeQ syntax also makes it possible to specify bilingual queries for pairs of aligned segments.

Specified equivalents

The following queries can be used to find fully specified formal lexical and phraseological equivalents of words and phases.

In this query, any inflectional form of “sekretarz” is searched for as a possible equivalent of the lemma “secretary”:

secretary** as sekretarz**

# English Polish
1 But your idea of assurances over there , ” said the great man , with a contemptuous wave of his hand towards a window giving on the broad thoroughfare , “seems to consist mainly in making the Secretary of State look a fool . Ale wasze pojęcie o zapewnieniach , tam — rzekł wielki człowiek machając pogardliwie ręką w kierunku okna wychodzącego na szeroką arterię — zdaje się zmierzać głównie do tego , żeby sekretarz stanu wychodził na dudka .
2 The First Secretary observed this play of physiognomy steadily . Pierwszy sekretarz bacznie obserwował tę grę fizjonomii .
3 Notwithstanding the kindness of his disposition , the young private secretary ( unpaid ) was accessible to the common failings of humanity . Pomimo dobrotliwego usposobienia , młody ( niepłatny ) sekretarz osobisty nie był wolny od pospolitych ludzkich słabostek .

This query can be used to search for any form of “nadzieja” as a possible equivalent of the lemma “chance” where both the Polish and English nouns are pre-modified by an adjective:

<tag=adj.*> szansa** as <tag=j.*> chance**

# Polish English
1 Na wstępie chciałabym zwrócić uwagę , że konferencja klimatyczna w Cancún jest kolejną wielką szansą , by uczynić coś dla przyszłych pokoleń i przynajmniej częściowo zrekompensować to , czego nie udało się nam osiągnąć na spotkaniu w Kopenhadze . I would like to start by pointing out that the climate change conference in Cancún is another big chance to do something for future generations , and at least partly make up for what we failed to do in Copenhagen .
2 Jeśli dzieci są przyzwyczajane od wczesnego wieku do przebywania z dziećmi , które mają różne rodzaje niepełnosprawności i uczą się w równym stopniu je szanować oraz pomagać im , wówczas istnieje duża szansa , że jako dorośli będą miały więcej zrozumienia i empatii dla osób niepełnosprawnych . If children are accustomed from an early age to being around children who have some disability or other , and are accustomed to having to respect them equally and perhaps to helping them , then there is a good chance that they will demonstrate more understanding and more empathy towards disadvantaged people in their adult lives .
3 Te wszystkie możliwości otwierają przed ludźmi prawdziwe szanse pokazania kim są i konsolidacji własnej egzystencji jako niezależnych , samowystarczalnych obywateli . These things give people a real chance to show what they are made of and consolidate their own existence as independent , self-sufficient citizens .
4 Jesteśmy mocno przekonani o tym , że mamy większą szansę doprowadzić do postępów w rozwoju sytuacji w zakresie praw człowieka w Uzbekistanie , jeśli przyjmiemy postawę zaangażowania a nie izolacji . It is our firm belief that we stand a better chance of encouraging progress in the human rights situation in Uzbekistan by engagement rather than isolation .
5 W związku z tym w przyszłej propozycji uproszczenia Komisja powinna uwzględnić również pewne szczególne środki na rzecz stworzenia i rozwoju infrastruktury badawczej w nowych państwach członkowskich , dając im tym samym równe szanse na uzyskanie dostępu do programów badawczych . Consequently , the Commission should also incorporate in the future proposal on simplification certain specific measures with a view to establishing the development infrastructures in new Member States to provide them with an equal chance of accessing the research programmes .

A query like the one below can be specified to find a relaxed co-occurrence of a phrase like “dać do zrozumienia” as an equivalent of 'give someone to understand':

(give** to understand)=3 as (dać** do zrozumienia)=3

# Polish English
1 — Przy ostatnich słowach panna Squeers westchnęła chcąc pewno dać Nicholasowi do zrozumienia , że posiada niezwykle miękkie serce , do którego należy dostosować pióro . It might be , to give Nicholas to understand that her heart was soft , and that the pen was wanted to match .
2 — Może piwa , mężulku ? — zapytała potem mrugając i wykrzywiając się , żeby dać Squeersowi do zrozumienia , iż treść pytania odnosi się do Nicholasa , a nie do niego . ' Ale , Squeery ? ' inquired the lady , winking and frowning to give him to understand that the question propounded , was , whether Nicholas should have ale , and not whether he ( Squeers ) would take any .
3 Newman , pozostawiwszy tę uwagę bez odpowiedzi , przystanął nagle , zatrzymał Nicholasa i przyparłszy go do sztachet przed jakimś domem , dał przyjacielowi do zrozumienia , iż ma czekać tutaj nie ruszając ręką ani nogą , póki on , Newman , nie upewni się , że droga wolna . Newman made no answer to this remark , but halting abruptly , planted Nicholas with his back to some area railings , and gave him to understand that he was to wait there , without moving hand or foot , until it was satisfactorily ascertained that the coast was clear .
4 — Nie , jeśli było inaczej , niż mówił em , to nie wiem — odparł pan Ralf i obojętnie wzruszył ramionami , chcąc zapewne dać do zrozumienia , że temat ów nie interesuje go bliżej . ” Not unless it was as I have just supposed , “ replied Ralph , shrugging his shoulders carelessly , as if to give his questioner to understand that he had no curiosity upon the subject .
5 O pół do jedenastej — godzinie późnej jak na ten placyk — podano niewielką tackę tartinek i dzban kruszonu , który to kruszon , zmieszany z ” podwójnym diamentem “ i innymi przeżyciami dnia , wywarł tak potężny wpływ na Tima Linkinwater , że solenizant odciągnął Nicholasa na bok i poufnie dał mu do zrozumienia , iż plotka o wielce urodziwej pannie jest szczerą prawdą . At half-past ten—late hours for the square—there appeared a little tray of sandwiches and a bowl of bishop , which bishop coming on the top of the double-diamond , and other excitements , had such an effect upon Tim Linkinwater , that he drew Nicholas aside , and gave him to understand confidentially that it was quite true about the uncommonly handsome spinster , and that she was to the full as good-looking as she had been described—more so , indeed — but that she was in too much of a hurry to change her condition , and consequently , while Tim was courting her and thinking of changing his , got married to somebody else .

Underspecified equivalents

Queries can also be designed to match partly underspecified equivalents.

This query finds any Polish verbs co-occurring with the noun 'porozumienie' where the expression is a possible equivalent of the English collocation 'reach an agreement':

(reach** agreement**)~3 as (<tag=v.*> porozumienie**)~3

# Polish English
1 Ponadto uważam , że szczególnie dobrym pomysłem byłoby zawarcie porozumień wspierających programy , aby sektory przemysłowe , które w skali światowej zużywają najwięcej energii , mogły dojść do porozumienia w sprawie emisji , bez względu na to , w jakim kraju prowadzą działalność . I also think it would be an extremely good idea to have agreements to promote programmes so that the industrial sectors that consume the most energy worldwide can reach agreements on emissions , whichever country they are in .
2 na piśmie - Porozumienie osiągnięte z Radą jest wynikiem twardych negocjacji w obliczu intensywnego lobbingu ze strony przemysłu . in writing . - The agreement which has been reached with Council is the result of tough negotiations in the face of intense lobbying from industry .
3 Jeżeli nie uda się nam osiągnąć konkretnych warunków w tej sprawie w Kopenhadze , to wolałbym , aby śmy doszli do konsensusu politycznego i uzgodnili mandaty , aby dojść do konkretnych porozumień w kolejnych miesiącach . If we do not obtain any precise stipulations in this regard in Copenhagen , I would rather that we obtain a political consensus and assign mandates in order to reach specific agreements in the following months .
4 To nie jedyne kryterium , ale to powinno być jednym z kryteriów , i z tego względu chciałbym , aby śmy dążyli do osiągnięcia takich porozumień , które są jak najbardziej wykonalne . It is not the only criterion , but it must be a criterion , and for that reason I would like to see us try to reach agreements that are really as tangible as possible .
5 W przyszłości musimy zagwarantować mniejszą liczbę porozumień w pierwszym czytaniu . We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements .

Queries like the one below can be used to find occurrences where an English lexico-grammatical pattern is an equivalent of a Polish phrase containing a particular noun, such as 'powód':

(give** no reason to <tag=v.*>)=3 as powód**

# Polish English
1 - Daj mi jakiś powód , dla którego miałbym nimi nie sykać , a przestanę ! - Do n't give me no reason to suck them and I wo n't suck them !

Metadata queries

By using a conjunction of a span query and a logical metadata query the results can be filtered not to include a particular source or to include only cerain types of translation relationship between segments. Metadata queries use the Apache Solr DisMax syntax and they are appended as a logical conjunction to the obligatory span query.

For example, the following span query limits the results to instances retrieved from literary prose excluding specifically “The Wuthering Heights”. Additionally, the type of translation relationship between segments is limited to cases of simple alignment or parahprase, containing at least 5 words.

(genre:typ_lit_proza NOT source:wutheringheights AND (alignment: simple OR alignment:paraphrase) AND wc:[5 TO *])

Predefined collections

A functionality similar to metadata queries is provided by the features of query facets and predefined collection. These features can be a simpler alternative because they can be accessed through the user interface as shown in the example below:

projekt**

Predefined collections are a set of metadata queries that can be selected from a drop-down list found under the corpus query text box. In the example above the results are limited to 'practical guides', i.e. sources labelled as “Poradniki i informatory” in the corpus taxonomy.

Query facets

For every query the search engine computes a summary of matches from different metadata categories in the entire corpus. These summaries are called 'facets' and are divided into: source (a large number of individual texts), genre (seven subcategories, e.g. literary prose), medium (five subcategories, e.g. internet, book), type (nine subcategories of translation relationships between segments, e.g. paraphrase).

Facets are visualized as pie charts in the Statistics section of the results screen and are also presented in the form of interactive tables. Users can use those tables to narrow down the results to particular facets.

Equivalence

This is another functionality that can be accessed through a tab in the menu of the results screen.

In the case of a simple query such as zatem we obtain a list of occurrences featuring lexemes that are likely equivalents of the search item, such as “therefore”, “thus” and “so” as in the examples below:

# Polish English
1 Jest zatem całkowicie niewłaściwym , aby próbować regulować prawnie godziny pracy w całej UE , bo nie ma też jakiekolwiek ku temu powodu . It is therefore entirely inappropriate to attempt to regulate the working hours of the whole of the EU , nor is there any reason to do so .
2 Głosuję zatem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i chciałabym pogratulować sprawozdawcy . I am therefore voting for this report , and would congratulate the rapporteur .
3 A zatem odpowiedź na pana pytanie brzmi : tak . So the answer to your question is yes .
4 Potrzebujemy zatem kompromisowych rozwiązań dla dzieł osieroconych , co wymaga przeprowadzenia dokładnych badań mających na celu identyfikację prawowitych właścicieli praw autorskich . Thus , we need consensual solutions for orphan works and a very thorough search to find out who the rightful copyright holders are .
5 Mój czas dobiega końca , zatem chciałbym państwa jedynie poprosić o zapoznanie się z tymi informacjami i udzielenie poparcia . My time is up , so I would just like to ask you to read it and to support it .

Place holders

paralela.txt · Last modified: 2020/10/17 12:32 by pezik